Coachutbildning
Innehåll
Form
Målgrupp
Lärare
Tider
Anmälan
Informationsträff
Citat
Teamcoachingutbildning
Övriga tjänster
Kontakt

Innehåll

Coachingkommunikation och relaterande

Under coachutbildningen presenterar vi en mångfald av verktyg, modeller och strukturer som kommer att hjälpa dig i din kommunikation och ditt coachande.

Vi arbetar med hur man bygger förtroende och tillit samt hur man coachar och guidar medarbetaren/kunden/klienten mot sina mål och önskningar genom olika situationer och förutsättningar. Här utgör coachens roll, förhållningssätt och agerande viktiga inslag.

Vi fokuserar naturligtvis också på nyckelbegrepp inom coaching såsom lyhört lyssnande, aktiva frågeställningar, förtydliganden och stärkande uppriktig feedback.

Unikt och beprövat ramverk

I denna del applicerar vi ovanstående färdigheter och förståelse för själva coachingprocessen. Du utbildas och tränas i ett kraftfullt ramverk, en struktur, för en tolv sessioners coachingserie, som också kan användas för kortare och för längre serier. Vi skapar inspirerande mål och visioner, utvecklar handlingsplaner och nyckelsteg på ett kreativt sätt tillsammans med den coachade samt skapar förutsättningar för ansvar, agerande, framåtskridande – och utveckling och resultat på både den inre och yttre resan. Du kan också använda delar av ramverket för att stärka specifika områden och arbetssätt.

Ramverket och strukturen ger dig utrymme för flexibilitet och spontanitet och att agera utifrån stunden samt för att individanpassa och skräddarsy coachingen på ett helt nytt sätt.

Ökad medvetenhet och varaktig förändring

Här lär du dig att coach för att skapa en ökad medvetenhet runt den coachades tankar, känslor, attityder och beteenden. Du lär dig att coacha din medarbetare/kund/klient till att skapa nya insikter och lärdomar, se nya perspektiv, hitta nya vägar. Ny medvetenhet och nya lärdomar utgör grunden för att skapa aktivitet och commitment, och nya mer värdefulla attityder och vanor.

Helhetssyn och specifika målområden

Här arbetar vi djupare med både helheten i den coachades liv och olika målområden såsom arbete, hälsa, relationer, kreativitet, intressen, andlighet, ekonomi etc – med beaktande av intressen, förutsättningar och värdegrund. Vi belyser det specifika med varje enskilt målområde genom att bland annat skapa inspirerande mål utöver det vanliga och genom att titta på utmaningar för både den som coachar och den coachade. Helhetsgreppet innefattar också fokus på både professionell och personlig utveckling.

Motiverings- och säljverktyg 

Här lär du dig att ge en kraftfull och inspirerande första coachingsession. Denna engagerar, inspirerar och motiverar vanligtvis den coachade till att vilja utvecklas och fortsätta ett längre coachingprogram.

Vi berör också annat marknadsförings- och försäljningsstöd och andra saker som du som coach kan behöva tänka på för din verksamhet.

ICF, International Coach Federation´s riktlinjer

Vi presenterar här ICFs kärnkompetenser och arbetar praktiskt med förståelsen och tillämpningen av dem för att också på detta sätt försäkra oss om att utöva coachingen på ett professionellt sätt i enlighet med internationella standard, etiska regler och kärnkompetenser. Utbildningen är designad som en coachspecifik utbildning enligt ICFs riktlinjer.

Utbildningen är upplagd i följande steg/områden:

1. Förberedelse och introduktion

2. Grunder coaching och coachande förhållningssätt

3. Coach- och ledarkompetenser

4. Konkreta verktyg som främjar bl a tillit och förtroende,
reflektion, kommunikation, ansvar och framåtskridande

5. Applicerars modeller och coachingfärdigheter i ett ramverk som främjar hållbarhet

6. Fortsättning coaching och coachande förhållningssätt

7. Fördjupning coaching och coachande förhållningssätt

8. Fördjupning som coach

9. Återträffar/nätverk

 

 


Inner & Outer Management AB | Box 1439 | 114 79 Stockholm
0733-50 39 08 | contact@innerandouter.com